El 20 de març vine a coneixe’ns.

Preinscripció curs 2020-2021

Del 23 de març a l’1 d’abril de 2020.

Demana visita personalitzada

Sol·licita una visita personalitzada i resol els teus dubtes.

Som Escoles Fonlladosa

Coneix els nostres valors, la nostra identitat i el plantejament educatiu.

Preinscripció curs 2020-2021

Del 23 març al 1 abril

Presentació sol·licituds: Una única sol·licitud per alumne/a.

On s’han de presentar? A l’escola de primera opció.

Documentació:

  • Original i fotocòpia del llibre de família.
  • Original i fotocòpia de la TIS del nen/a.
  • Original i fotocòpies del DNI de l’alumne si té.
  • Original i fotocòpia del DNI, passaports o altres documents d’identitat del pare i mare o el tutor/a.
  • Certificat d’empadronament (en cas que no coincideixi amb l’adreça del DNI).
  • Original i fotocòpia del carnet de família monoparental o nombrosa.
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.

Coneix-nos

Les Escoles Fonlladosa es fonamenten en 6 pilars o valors, descobreix quins són.

Excel·lència

Orientar l’aprenentatge per a desenvolupar al màxim les seves possibilitats.

Equitat i coeducació

Promoure la igualtat d’oportunitats en un context enriquidor atenent positivament la diversitat.

Solidaritat i respecte

Entendre el valor del diàleg, de la cooperació, la solidaritat i la no discriminació.

Innovació i emprenedoria

Potenciar que l’alumne/a sigui capaç de plantejar i superar nous reptes amb una actitud investigadora i emprenedora.

Autonomia

Desenvolupar hàbits d’esforç i treball, sentit crític, responsabilitat, interès i curiositat.

Integritat

Fomentar la fortalesa interior, els valors i  l’optimisme dels alumnes per aconseguir una societat millor.

Demana visita personalitzada

Sol·licita una visita personalitzada i resol els teus dubtes.

Som Escoles Fonlladosa

Escola laica, catalana i familiar, d’una sola línia

Gràcies a les particulars característiques d’aquest centre, el professor es pot apropar als alumnes de manera que s’afavoreix el tracte familiar i personal de cadascun d’ells.

Treball per competències

Per desenvolupar el pensament creatiu, proporcionar les eines per la societat del canvi i preparar als nostres alumnes per afrontar els reptes que es trobaran a la vida real.

L’alumnat com a protagonista i responsable del seu aprenentatge

Per aconseguir que esdevinguin individus lliures en pensament i acció en una societat més justa i solidària que té cura del medi ambient.

Fomentem l’expressió oral

Debats i conferències, dins i fora de l’aula. Entrevistes, exposicions de treballs, participació en concursos.

Gust per la lectura

Avançar en l’hàbit de llegir dels alumnes, la lectura és una habilitat per aconseguir l’èxit escolar i per poder continuar amb l’aprenentatge de la vida.

Plurilingüisme, l’anglès una llengua present en el nostre dia a dia

Des d’infantil 3 els alumnes tenen contacte amb la llengua anglesa. Estada a Anglaterra amb famílies (Scarborough): 2n, 3r i 4t d’ESO. Exàmens Cambridge KET/PET/FIRST/CAE (des de l’any 2012); preparació per Exàmens de Cambridge a la mateixa escola. Des del curs 2016/17, a partir de cicle superior de primària, treballem amb la plataforma online Fiction Express (fictionexpress.co.uk) de llibres interactius.

Programació, robòtica i eines TAC

Des d’infantil 3 fins a 4t ESO, participació a la fira de robòtica de l’Alt Maresme. L’ús de les TAC com una eina de treball ja des d’Infantil 3 mitjançant pissarres digitals, tauletes tàctils i ordinadors. A l’ESO, ús d’ordinador personal.

Manipula les matemàtiques

Avançar en el treball sistemàtic que fomenti el raonament dels alumnes, de forma oral, escrita, vivencial i manipulativa.

“L’art d’ensenyar és l’art d’ajudar a descobrir.”

Mark Van Doren

Primers descobriments que ens emocionen (3 a 6 anys)

Els nens i nenes d’aquesta etapa educativa es descobreixen com a persones i l’entorn que els envolta mitjançant una educació vivencial i activa. A partir de la seva iniciativa, potenciem l’autonomia a través de l’experimentació i l’exploració, per assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu.

 

Objectius i accions educatives:

• Infant protagonista del seu aprenentatge
• Participació activa de les famílies
• El tutor/a com a guia
• L’autonomia, la creativitat i el raonament com a eixos vertebradors
• Hàbits, normes i valors per afavorir les relacions socials
• Cooperació, col·laboració i manipulació per créixer
• El joc com a eina d’aprenentatge i de coneixement
• Racons d’aprenentatge, tallers i projectes
• Persones competents per al segle XXI (introducció a la Informàtica i a la Robòtica)
• L’expressió oral i la comprensió en català, castellà i anglès
• Impulsar la lectoescriptura tot jugant i indagant
• Iniciem el projecte Petit Binding

“El cervell no és un got per omplir sinó un llum per encendre.”

Plutarc

Assumir nous reptes per créixer com a persones (6-12 anys)

Preparem els nois i noies, al llarg d’aquesta etapa, per donar respostes innovadores en un context d’equitat, fomentant la qualitat i l’excel·lència. El treball en equip és un factor imprescindible per a l’èxit personal i col·lectiu. Promovem i fomentem organitzar, indagar, superar reptes, raonar amb evidència, descobrir complexitat, concloure, connectar i crear per aprendre a pensar i actuar de manera integrada.

 

Objectius i accions educatives:

• El nen o la nena és el centre del procés ensenyament-aprenentatge, aprendre a aprendre.
• Participació activa de les famílies.
• Tutories individuals i personalitzades enfocades en el desenvolupament personal, emocional i acadèmic.
• Percepció, coneixement, comprensió i regulació de les emocions per ser feliços.
• Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència, sent capaços de resoldre conflictes de manera pacífica.
• Respectar els drets humans i ser conscients del pluralisme propi d’una societat democràtica. Fomentar la solidaritat, el respecte i l’empatia.
• Desenvolupar hàbits d’esforç i treball, actituds de confiança i d’iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.
• Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua catalana, castellana i anglesa, de forma oral, escrita i multimèdia, en tots els àmbits.
• Potenciar la resolució de problemes i ser capaç d’aplicar-la a les situacions de la vida quotidiana.
• Conèixer, valorar, estimar i cuidar l’entorn natural, social i cultural més proper.
• Valorar la lectura i l’hàbit lector, com una activitat bàsica per assolir fites personals.
• Potenciar l’aprenentatge de la robòtica i de la informàtica, desenvolupant les competències digitals per a la construcció i expressió dels aprenentatges.
• Estimular la creativitat a través de l’expressió escrita i oral, plàstica, musical i corporal; utilitzant diferents representacions i expressions artístiques.
• Fomentar l’observació, la investigació i el treball cooperatiu i utilitzar una metodologia activa, participativa i lúdica a través d’activitats i projectes.
• Afavorir la interrelació personal dels alumnes de totes les edats a través d’apadrinaments, treballs, projectes, colònies…
• Continuem amb el Projecte Petit Binding

“Allò que un nen/a pot fer cooperant avui, només ho podrà fer demà.”

Vygotsky

Assolir competències i teixir el seu propi camí (12-16 anys)

Proporcionem als nostres alumnes una educació per assegurar un desenvolupament personal sòlid, contribuint a consolidar capacitats individuals, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals, així com capacitats socials, empàtiques i comunicatives. Volem que els/les joves siguin ciutadans i ciutadanes competents i autònoms, amb la capacitat d’adaptar-se a nous ambients i cultures, capaços de comprendre els elements bàsics del món en els aspectes científics, tecnològics, socials, culturals i artístics.

 

Objectius i accions educatives:

• Afavorir la interacció alumne-professor i alumne-alumne, potenciant la responsabilitat individual i desenvolupant les habilitats socials.
• Consolidar hàbits d’estudi (treball individual i cooperatiu) per a un aprenentatge responsable i aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.
• Enriquir les relacions amb les famílies a través de cotutories (atenció individualitzada) i aconseguir un apropament entre alumne, família i tutor/a. Orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes.
• Entendre el valor del diàleg, la cooperació, la solidaritat i del respecte als drets humans.
• Fomentar el treball cooperatiu amb metodologies diverses, per dotar de significat el seu aprenentatge i afavorir un desenvolupament competencial.
• Fomentar el plaer de llegir en català, castellà i anglès (Fiction Express).
• Potenciar l’expressió escrita, oral i multimèdia, impulsant que sigui significativa i rica.
• Promoure l’elaboració d’arguments (individuals i en grup), per expressar opinions i promoure la capacitat comunicativa.
• Afavorir l’aprenentatge de les àrees instrumentals, llengües (català, castellà i anglès) i matemàtiques. Dominar i aplicar les habilitats i els recursos tecnològics.
• Assolir un alt domini de la llengua anglesa amb l’objectiu de realitzar els exàmens oficials de Cambridge al propi centre (KET, PET i First Certificate). L’escola compta amb el suport d’un auxiliar de conversa nadiu al llarg del curs.
• Promoure el coneixement de l’entorn, la interacció entre aquest i l’activitat humana, i el coneixement de la nostra història.
• Potenciar i estimular la creativitat a través de l’expressió plàstica, musical i corporal.
• Estimular la capacitat de raonament i l’aprenentatge de la robòtica.
• Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
• Treballar la convivència a través d’activitats de lleure: sortides, colònies, estada a Anglaterra i viatge de fi d’etapa.

Fonlladosa English – Inscripcions

Nous alumnes

Per aquells pares interessats en apuntar els seus fills a extraescolars d’anglès el curs vinent caldria que ens enviéssiu un missatge des del nostre web. Necessitem saber el nom de l’alumne i curs de primària o secundària que farà el curs 2019-2020. Els pares que ja ho heu fet, ja ho tenim registrat.
Les vacants s’ompliran tenint en compte l’ordre cronològic dels correus rebuts. Un cop obert el període d’inscripció per a nous alumnes us ho farem saber.

Antics alumnes

Si us plau, envieu-nos un correu confirmant la continuitat per el curs 2019-2020 abans del 9 de juny.
Moltes gràcies.