Som Escoles Fonlladosa > La nostra identitat

Som Escoles Fonlladosa

Coneix els nostres valors i la nostra identitat.

La teva història,
la nostra escola

Som una escola centenària, laica, catalana, familiar i d’una línia que mantenim un contacte molt proper amb les famílies i els alumnes al llarg de la seva escolaritat.

Fomentem una educació moral basada en la solidaritat i el respecte.

L'ensenyament que es proporciona als alumnes i a les alumnes és igual i es desenvolupa en un marc de coeducació.

La nostra identitat

Som una escola catalana, laica, privada i concertada d’una línia amb ensenyaments d’Infantil, Primària i Secundària Obligatòria. Gràcies a les particulars característiques d’aquest centre, el professor es pot apropar a l’alumne de manera que s’afavoreix el tracte familiar i personal a cada un d’ells. Eduquem els alumnes per al seu desenvolupament personal i de ciutadania: autoestima, cultura de l’esforç, autonomia, responsabilitat, solidaritat, atenció i respecte, fent servir com a llengua vehicular d’aprenentatge el català. Com a centre educatiu intentem el desenvolupament i perfeccionament dels/de les alumnes en els diversos àmbits: físic, intel·lectual (cognitiu) i moral.

Fidels a la tradició de la nostra escola, fomentem una educació moral basada en la solidaritat i el respecte dels altres i de si mateixos, el sentit de la llibertat lligat al de responsabilitat i gust pel treball ben fet. D’acord amb els principis d’igualtat de drets i no discriminació que inspiren l’activitat educativa, l’ensenyament que es proporciona als alumnes i a les alumnes és igual i es desenvolupa en un marc de coeducació.

La titularitat del centre és de caràcter privat i concertat com a centre adscrit amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i associat a la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya. L’equip directiu, el personal docent i els professionals administratiu i de serveis de les Escoles Fonlladosa intentem reflectir en la nostra activitat diària uns valors compartits, entenent que el saber fer i estar són model d’aprenentatge pels alumnes i que és una responsabilitat compartida ajudar-los a formar-se com a persones per viure en societat.

La nostra història

El Sr. Fonlladosa dibuixat per un alumne.

El fundador va ser Francesc Fonlladosa i Regí, nascut a Malgrat entre 1837 i 1839. Va marxar a l’Uruguai de ben jove, lloc on conegué la seva esposa Victorina Delatreille. Més tard s’instal·laren a França i en morir la seva dona tornà a la seva vila natal, cap a l’any 1897.

El 9 de gener de 1905, Francesc Fonlladosa demanà permís a l’Ajuntament per construir el futur col·legi. Li fou concedit el permís i l’ensenyament va ser destinat per a nois.

El 4 de febrer de 1913, demanà a l’Ajuntament permís per edificar un edifici adjunt destinat a l’ensenyament femení. A la nova construcció li va posar el nom d’Escola Delatreille en record de la seva difunta esposa.

El 19 de juliol de l’any 1919 es va crear la Fundació Fonlladosa. Francesc Fonlladosa va redactar els estatuts que haurien de regir el patronat de la fundació quan ell hagués mort, fet que va passar el 30 d’octubre d’aquell mateix any.

Quan a l’any 1945, Josep Ragull i Vilaró es va fer càrrec de l’Escola Fonlladosa, es va trobar una escola amb runes degut a la Guerra Civil i amb molt de coratge i esforç, va començar el procés de reconstrucció.

L’any 1966, es va començar a parlar de la fusió de les dues escoles i quan al 1969 Josep Ragull i Vilaró va deixar la direcció a Pere Ragull i Castellà, es va fer realitat la unió de les escoles de nois i de noies, és a dir, l’Escola Delatreille i l’Escola Fonlladosa. D’aquí prové el seu nom en plural: Escoles Fonlladosa.