Som Escoles Fonlladosa > Les nostres prioritats

Les nostres prioritats

L’alumnat com a protagonista del seu aprenentatge.

Potenciem individus lliures en pensament

Considerem l’alumnat com a protagonista del seu aprenentatge, per formar persones empàtiques, solidàries i amb pensament crític.

L’objectiu és aconseguir que els alumnes esdevinguin individus lliures en pensament i acció en una societat més justa i solidària que té cura del medi ambient.

Coneix els nostres valors, la nostra identitat i el plantejament educatiu.

Tutoria personalitzada

Per empoderar i acompanyar tots els alumnes en el seu creixement personal i acadèmic.

Seguiment continu de l’alumne

Entrevistes periòdiques, informes de preavaluacions i avaluacions, cotutoria ESO.

Implicació de les famílies

Relació directa i continua amb les famílies.

Treball psicopedagògic

Aportant una visió inclusiva de l’educació. Propostes concretes i individualitzades.

Apadrinaments entre cursos

Per treballar diferents valors i capacitats importants en el seu desenvolupament personal: respecte, generositat, compromís, responsabilitat i autoestima.

Educació emocional i en valors

Contribuint a millorar la visió d’ells mateixos, del món i les relacions amb les persones que ens envolten; formant persones íntegres i compromeses.

Avançar en l’hàbit de llegir

Despertar el gust per la lectura, habilitat per aconseguir l’èxit escolar i per poder continuar amb l’aprenentatge de la vida.

Potenciar l’expressió oral

Per adoptar diferents registres a tots els àmbits adequant-se a públics diferents.

Aprenentatge de l’anglès

Des d’Infantil per formar persones obertes al món.

Impulsar noves tecnologies

La tecnologia present de manera transversal. No només fomentant el seu ús, sinó també com a creadors digitals.

Reforçar l’expressió escrita

Potenciar el treball sistemàtic d’activitats d’expressió escrita per millorar la creació de textos de diferents tipologies que responguin a diferents situacions.

Raonament i la capacitat d’anàlisi

Ajudant a crear el seu criteri propi promovent la interacció, la invenció, la manipulació i l’argumentació en tots els àmbits.

Millorar la capacitat creativa

Cercant una mirada oberta i receptiva per saber donar respostes diverses.

Concursos, premis literaris i altres

Creant un ambient motivador per poder conèixer altres propostes culturals.

Teatre, sortides, colònies, viatge final ESO

Per vincular els aprenentatges amb la seva realitat cultural i social.

Estades a l’estranger

Per posar en pràctica el que aprèn a l’escola amb un ús real. La llengua anglesa en un context real.